پروژه آزمایشی

مشاوره در طراحی و اجراي پروژه هاي صنعتی با استفاده از تجهیزات برند  ABB

نصب، راه اندازي، کالیبراسیون، عیب یابی و رفع نقص تجهیزات برقی از برند ABB

 امکان سنجی  و جایگزینی سیستم های قدیمی با سیستم های مدرنABB

مشاوره در طراحی و اجراي پروژه هاي صنعتی با استفاده از تجهیزات برند  ABB

نصب، راه اندازي، کالیبراسیون، عیب یابی و رفع نقص تجهیزات برقی از برند ABB

 امکان سنجی  و جایگزینی سیستم های قدیمی با سیستم های مدرنABB